REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Tavarankesyttäjä Oy 3376788-1

www.tavarankesytys.fi

Maiju Saukkola

+358400651186

info@tavarankesytys.fi

REKISTERIN NIMI

Tavarankesyttäjä Oy:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA KÄSITTELYN LAINMUKAINEN PERUSTE

Henkilö on muodostanut asiakassuhteen Tavarankesyttäjä Oy:n kanssa tilaamalla yrityksen palvelua tai osallistumalla kilpailuun. Henkilötietojen perusteena on asiakassuhde. Henkilötietoja kerätään, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita. Rekisterin tietoja käytetään asiakkaan tunnistamiseen, tilatun palvelun toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen, analysointiin sekä asiakassuhdeviestintään, palveluiden kehittämiseen ja personointiin sekä laskuttamista varten.

TIETOJEN SÄILYTYS

Henkilötietoja käsitellään asiakas- ja sopimussuhteen voimassaolon ajan sekä tarpeellisen ajan asiakas- ja sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötiedot poistetaan pyydettäessä kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Myyntilaskuja säilytetään kirjanpitolainsäädännön asettaman vaatimusten mukaan 6 vuotta.

Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot kerätään suojattuun sähköiseen tietokantaan jonne kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja:

etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, tietoa asiakassuhteen hoitamiseen liittyvästä yhteydenpidosta, tiedot tilatuista palveluista, laskutustiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille markkinointi-, myynti- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä sellaisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntöä EU:n komissio ei ole katsonut riittäväksi. Käytössä tunnettuja sopimuskumppaneita joiden kanssa on sopimuksessa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa, esimerkiksi asiakkaan suostumuksella kuvia tai palautetta.

YKSITYISYYS JA TIETOSUOJA

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisterissä (EU 2016/679:n 15 artikla). Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (EU 2016/679:n 77. artikla). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista (EU 2016/679:n 16. ja 17. artikla). Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU 2016/679:n 20. artikla). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.